Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja Miele Trgovina in servis d.o.o.

1. Splošno:

Za naročila blaga (aparatov, opreme in/ali nadomestnih delov) s strani potrošnikov v smislu 2. odstavka 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (v nadaljevanju "stranke“), ki ne potekajo preko naše spletne trgovine, veljajo izključno navedeni splošni pogoji poslovanja našega podjetja. Prednost imajo dogovori, ki jih vsebuje kupna pogodba, če ti odstopajo od navedenih splošnih pogojev poslovanja.

2. Sklenitev pogodbe, podatki stranke: 

Naročilo stranke sprejmemo ali pisno (s potrditvijo naročila oz. s podpisom kupne pogodbe) ali z dejansko izvedbo naročila (npr. izročitvijo ali odpošiljanjem blaga).

Če stranka ob naročilu priloži načrte ali navede mere, izvedemo naročilo blaga na podlagi navedenih informacij.

3. Cene: 

Če ni drugače navedeno, vse naše cene vključujejo davek na dodano vrednost.

4.  Plačilni pogoji, zamudne obresti, poračun s protiterjatvami:

Če ni drugače navedeno, je treba znesek računa plačati takoj. Popusti za predčasno plačilo se ne priznavajo.

V primeru dogovora o obročnem plačevanju zapade v plačilo celotni odprti znesek pod naslednjimi pogoji:

 • če stranka zamuja s plačilom vsaj enega obroka več kot šest tednov,
 • če je bilo blago že izročeno in
 • če se stranka ni odzvala na pisno podan 14-dnevni dodatni rok za plačilo.

Če stranka zamuja s plačilom, smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 % letno.

Stranka je – razen v primeru naše plačilne nesposobnosti – upravičena do poračuna s protiterjatvami samo, če so te v pravni povezavi z obveznostmi stranke, ki so nesporne ali zakonsko določene.

5. Lastninski pridržek:

Blago je do popolnega plačila naša last.

6. Odstopna pravica (pravica do odpovedi ali preklica) pri naročilih opreme ali nadomestnih delov na daljavo ali izven naših poslovnih prostorov:

Pravica do odpovedi ali preklica

Če je stranka uporabila z naše strani ponujeno možnost naročanja opreme in/ali nadomestnih delov preko telefonske linije za stranke ali elektronske pošte, ima pravico preklicati pogodbo v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov. Odstopni rok znaša 14 (štirinajst) dni in se začne z dnem, ko je stranka oz. tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, prevzela blago v posest. Če je stranka naročila več kosov blaga v okviru enotnega naročila, ki pa se dostavljajo ločeno, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnje blago. Če je bila kupna pogodba sklenjena o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih, začne teči odstopni rok z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje stranka in ki ni prevoznik, v posest prevzela zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.

Za izvršitev odstopne pravice mora stranka podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za odstopno izjavo lahko stranka uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Odstopni rok se upošteva, če stranka obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka.

Posledice odstopa ali preklica

Če stranka odstopi od pogodbe, smo ji dolžni vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je stranka izbrala drugačen način dobave, kot je ponujeno najugodnejša standardna dobava), povrniti nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če stranka zahteva izrecno drugo plačilno sredstvo in če stranka v tem primeru nima dodatnih stroškov. Stranki vračila kupnine v nobenem primeru ne bomo zaračunali. Vračilo kupnine lahko zavračamo tako dolgo, dokler blaga ne dobimo nazaj ali pa nam stranka predloži dokazilo o tem, da je blago poslala nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.

Stranka nam (podjetju MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče) mora blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku štirinajst dni od dneva, ko nas je obvestila o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če stranka blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Stranka nosi neposredne stroške vračanja blaga.

Do izteka odstopnega roka mora stranka kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora stranka poravnati le v primeru, da je nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.

7. Stroški opominjanja in izterjave:

Stranka se obvezuje, da bo v primeru zamude s plačilom nadomestila stroške za opominjanje in izterjavo, ki nastanejo v okviru ustreznih pravnih sredstev in predstavljajo primerno razmerje do izterjanega zneska.

8. Dobava, prevoz, zamuda pri prevzemu:

Prodajne cene našega blaga ne vsebujejo stroškov dobave (dostave), montaže ali postavitve. Na željo stranke pa lahko te storitve proti plačilu opravimo mi ali tretja oseba, ki jo je pooblastilo naše podjetje.

Polaganje plinske, vodovodne in električne napeljave ter namestitev odtokov ne spada v naš obseg storitev. Za potrebno izvedbo ali polaganje priključkov ali odtokov mora poskrbeti stranka sama, pri čemer mora izvajalec upoštevati predpise krajevnega podjetja za oskrbo z električno energijo oz. vodo.

Če je le mogoče, se dogovorjenih rokov dobave držimo. Če se dobavnih rokov zaradi pomanjkanja sestavnih delov oziroma surovin, primerov višje sile ali motenj pri obratovanju ni mogoče držati, je možna prekoračitev dobavnega roka največ do 14 dni. Pravica do odškodnine zaradi zamude dobave ali storitve, do katere pride zaradi lažje malomarnosti, je izključena. To ne velja za pravico do odškodnine zaradi osebne škode.

Če stranka blaga ne prevzame, kot je bilo dogovorjeno (zamuda pri prevzemu), smo po neuspešni določitvi naknadnega roka upravičeni blago na stroške stranke skladiščiti pri nas, za kar pa zaračunamo skladiščnino v višini 0,1 % od zneska računa za vsak koledarski dan, največ pa v skupni vrednosti 10 % zneska računa. Po določitvi primernega naknadnega roka najmanj dveh tednov imamo pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino. Če pravice ne uveljavimo takoj, je ne izgubimo.

9. Odškodninski zahtevki:

Odškodninski zahtevki – z izjemo zahtevkov za osebno škodo ali zahtevkov na podlagi zakonsko določene garancije za izdelek – so izključeni, če je škodo mogoče pripisati lažji malomarnosti. To velja tudi za škodo v povezavi z izvajanjem popravil v garancijskem roku in opravljanjem drugih storitev, ne pa za škodo na stvari, ki smo jo od stranke prevzeli v popravilo oz. vzdrževanje.

10. Garancija:

Aparati so namenjeni običajni, primerni uporabi v gospodinjstvu brez dolgotrajne nadpovprečne obremenitve, torej niso predvideni za profesionalno ali podobno rabo ali pa dolgotrajno, neprekinjeno nadpovprečno obremenitev. Stranka ima pravico do zakonsko določene garancije: v skladu z garancijskimi določili Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami) (100. člen OZ ter 458. člen in naslednji členi OZ) in v skladu z garancijskimi določili ZVPot (37. člen in naslednji) Miele dve leti od izdaje blaga odgovarja za pomanjkljivosti, ki so obstajale že v času izdaje blaga.

Če stranka uporablja aparat v profesionalne namene in s tem izgubi značilnost potrošnika, je garancija izključena.

11. Varstvo podatkov:

Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da jih obdelujemo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podatke bomo posredovali samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

12. Če so ali bi postala posamezna predhodna določila nepravnomočna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.

13.  Pogodbo ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN. 

Servisna služba

Splošni pogoji poslovanja servisne službe podjetja Miele Trgovina in servis d.o.o.

1. Spodaj navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za izvedbo storitev naše servisne službe tako za podjetja v smislu 3. odstavka 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) kot tudi za potrošnike v smislu 2. odstavka 1. člena ZVPot (v nadaljevanju "naročnik"), če se z naročnikom nismo pisno drugače dogovorili.

2. Prevzem naročila poteka pisno (npr. po elektronski pošti) ali pa s pričetkom izvajanja storitve.

3. Obseg dobave/storitve določi naš serviser na podlagi ugotovitev v naših delavnicah ali pa na kraju samem. Če je za izvedbo naročila na kraju samem potrebna dodatna pomoč, jo naročnik najame na lastne stroške in lastno tveganje.

4. Po možnosti se držimo dogovorjenih terminov za obisk servisne službe, vendar ne da bi imeli značaj dogovorjenega posla po 104. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami). Pravice do odškodnine zaradi zamude dobave ali storitve iz naslova lažje malomarnosti so izključene. To ne velja za pravice do odškodnine zaradi osebne škode.

5. Za storitve veljajo obračunske postavke servisne službe, ki so veljavne v času izdaje naročila. Pri izvedbi storitev v naših delavnicah stroške prevoza nosi naročnik. Nadomestni deli, ki jih servisna služba uporablja za izvedbo storitev, se obračunavajo po ceniku nadomestnih delov, ki je veljaven v času izdaje naročila.

6. Plačilo zapade z opravljeno storitvijo. Računi so plačljivi takoj, v gotovini ali pa z bančno kartico Maestro, Diners ali American Express, in to brez odbitka. Če se stroški izjemoma na plačajo takoj v gotovini ali po povzetju, se zaračuna dodatek za obdelavo v skladu z obračunskimi postavkami servisne službe, ki so veljavne ob naročilu. Stranka je – razen v primeru naše plačilne nesposobnosti – upravičena do poračuna s protiterjatvami, vendar samo, če so te v pravni povezavi z obveznostmi naročnika in so bile zakonsko določene ali smo jih mi priznali. Pri zamudi s plačilom smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 % letno.

7. Za oceno stroška popravila se vožnja in stroški našega serviserja obračunajo po veljavnih obračunskih postavkah servisne službe, če smo naročnika v naprej opozorili na obveznost poravnanja stroškov. Pisna sestava predračuna je brezplačna. Vsi predračuni stroškov so za podjetje Miele neobvezujoči in niso obvezni.

8. Izdelki, ki jih dobavimo in namestimo, ostanejo do popolnega plačila računa naša last.

9. Garancija:

a) Vse storitve izvajajo strokovni delavci. Jamčimo za skrbno in strokovno izvedbo dela.

b) Garancijski rok začne teči z dnem izvedbe storitve. Pomanjkljivosti, ki nastanejo v garancijskem roku, se odpravijo   ali s popravilom ali z nadomestilom zadevnih delov.

c) Podjetja v smislu 3. odstavka 1. člena ZVPot lahko uveljavljajo zahtevke iz garancije samo, če je bila reklamacija podana takoj po prevzemu vzdrževanega oz. popravljenega blaga, in sicer s priporočenim pismom, ki smo ga tudi dejansko prejeli. Pomanjkljivosti, ki se kljub primernemu pregledu pri prevzemu blaga pokažejo šele kasneje, je treba nemudoma reklamirati na zgoraj opisani način. Dokler ni dokazano nasprotno, se predvideva, da pri predaji ni bilo pomanjkljivosti. Po poteku garancijskega roka naročnik ne more več uveljavljati garancije (ne glede na razlog), zlasti ne v primerih, ko je svoji stranki garancijo zagotovil naknadno. Za potrošnike v smislu 2. odstavka 1. člena ZVPot veljajo zakonska pravila za garancije.

d) Ne jamčimo za napake ali pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi:

nepravilnega upravljanja, nepravilne uporabe ali obremenitve vgrajenih ali dobavljenih nadomestnih delov, npr. zaradi uporabe neprimernih pralnih ali pomivalnih sredstev ali drugih kemikalij;
zunanjih vplivov po vgradnji ali dobavi nadomestnih delov, npr. poškodbe zaradi sunka ali udarca, zaradi vremenskih vplivov ali drugih naravnih pojavov;
vzdrževalnih del, popravil ali drugih del, ki so jih izvedle tretje osebe in ne partnerske servisne službe, ki jih je pooblastilo podjetje Miele;
uporabe neoriginalnih nadomestnih delov Miele.

e) Odškodninski zahtevki – z izjemo zahtevkov za osebne škode ali zahtevkov iz garancije za pomanjkljivosti – so izključeni, če si je škodo mogoče razlagati kot posledico lažje malomarnosti. To velja tudi za škodo v povezavi z izvajanjem popravil v garancijskem roku in opravljanjem drugih storitev, ne pa za škodo stvari, ki nam jo je potrošnik v smislu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot predal v naši delavnici v popravilo oz. vzdrževanje.

10. Odstopna pravica (pravica do odpovedi ali preklica) potrošnikov:

a) Naročnik, ki je potrošnik v smislu drugega odstavka 1. člena ZVPot (v nadaljevanju: »potrošnik«), je upravičen pogodbo v roku 14 (štirinajst) dni od dneva sklenitve odpovedati brez kakršnekoli navedbe razlogov (iz pravice do odpovedi so izključeni samo primeri, ki so navedeni v točki 10.d. in 10.e.). Odstopni rok znaša 14 (štirinajst) dni in se začne z dnem, ko je potrošnik oz. tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, prevzel blago v posest. Če je potrošnik naročil več blaga v okviru enotnega naročila, ki pa se dostavlja ločeno, začne teči odstopni rok tisti dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnje blago. Če je bila kupna pogodba sklenjena o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih, začne teči odstopni rok z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos. Za izvršitev odstopne pravice mora potrošnik podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za izjavo o odstopu lahko stranka uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo gospodarskega ministra). Osnutek obrazca o odstopu najdete na naši spletni strani www.miele.si. Odstopni rok se upošteva, če potrošnik obvestilo o koriščenju pravice o odstopu pošlje pred potekom odstopnega roka.

b) Če potrošnik odstopi od pogodbe, smo mu dolžni vsa plačila, ki smo jih prejeli od njega, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je potrošnik izbral drugačen način dobave, kot je ugodna standardna dobava, ki smo mu jo ponudili), povrniti nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko smo prejeli obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ga je potrošnik uporabil pri prvotni transakciji, razen če se z njim nismo drugače dogovorili. Potrošniku vračila kupnine v nobenem primeru ne bomo zaračunali.

c) Če je potrošnik zahteval, da se izvedba storitev začne med odstopnim rokom, nam mora plačati znesek, ki ustreza deležu plačila do trenutka, ko nas je obvestil o uveljavitvi pravice do odstopa v zvezi s to pogodbo, in ustreza izvedenim storitvam v primerjavi s celotnim obsegom storitev, kot so predvidene v pogodbi.

d) Potrošnik nima pravice do odstopa pri pogodbah o storitvah, pri katerih smo – na podlagi izrecnega zahtevka potrošnika in njegove potrditve o seznanjenosti z izgubo odstopne pravice pri popolni izpolnitvi pogodbe – še pred potekom odstopnega roka začeli z izvajanjem storitev in je bila storitev že v celoti izvedena.

e) Potrošnik nima odstopne pravice pri pogodbah o nujnih popravilih ali vzdrževalnih delih, kjer nas je izrecno pozval k obisku zaradi izvedbe teh del. Če pride pri takem obisku do dodatnih storitev, ki jih potrošnik ni zahteval, ali če dobavimo blago, ki pri vzdrževanju ali popravilu ni nujno potrebno kot nadomestni del, ima potrošnik glede teh dodatnih storitev (razen če gre za primer, kakršen je opisan v točki 10.d.) ali blaga pravico do odstopa.

11. Varstvo podatkov

Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da se ti podatki obdelujejo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podatke bomo posredovali samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

12. Če so ali bi postala posamezna predhodna določila nepravnomočna, veljavnost preostalih pogojev ostane nespremenjena.

13. Pogodbo ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1) in ob izključitvi Prodajnega prava ZN. 

Cenik servisnih storitev 2022

Spletna prodajalna

Splošni pogoji elektronskega poslovanja

1. Področje veljave

1.1 Za vse medsebojne zahtevke, ki izhajajo iz in so povezani s pogodbo, sklenjeno med potrošnikom in podjetjem Miele preko spletne trgovine (»elektronsko  poslovanje«),  veljajo navedeni splošni pogoji poslovanja v različici, kot je bila v veljavi v času prejema posameznega naročila, in sicer vključno s posebnimi pogoji poslovanja podjetja Miele za različne produkte, ki jih ponuja v spletni trgovini, ki pa niso predmet naročila blaga. Posebne pogoje poslovanja, ki veljajo za te produkte, najdete pri vsakokratnih ponujenih produktih in si jih lahko s klikom na ustrezno povezavo preberete in natisnete.

1.2 V primeru navzkrižij velja naslednji vrstni red predpisov:

1.2.1 Posebni pogoji poslovanja za posamezne produkte

1.2.2 Ti splošni pogoji elektronskega poslovanja

1.2.3 Zakonski predpisi, če je to mogoče spremeniti s pogodbo

1.3 Za dogovore in dopolnilne dogovore, ki odstopajo od teh splošnih ali od posebnih pogojev poslovanja, je potrebno izrecno pisno soglasje podjetja Miele.

2. Udeleženci

Miele sklepa pogodbe samo z neomejeno poslovno sposobnimi fizičnimi osebami, ki so polnoletne in so potrošniki v smislu drugega odstavka 1.

člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami) (»potrošniki«) ter imajo stalno bivališče v Sloveniji.

Če podjetje Miele pomotoma sprejme ponudbo neprimernega udeleženca, je v primernem roku od trenutka ugotovitve te okoliščine upravičeno odstopiti od pogodbe s to stranko.

3. Predmet pogodbe

3.1 Miele dobavi blago (aparate in/ali dodatno opremo) ali izvede storitev, ki jo je potrošnik naročil, po prejemu naloga (naročila) in plačila preko kreditne kartice ali podobnega plačilnega načina za elektronsko poslovanje.

Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da so njegovi podatki o proizvodu ali ceni pomanjkljivi, bo potrošnika o tem nemudoma obvestilo. Potrošnik lahko sprejme spremenjene pogoje, ki jih je ponudilo podjetje Miele, ali pa odstopi od pogodbe. Če se napake, do katerih je prišlo po pomoti, pravočasno popravijo ali pa bi potrošnik nepravilnost teh podatkov moral opaziti, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe.

3.2 Če podjetje Miele po sklenitvi pogodbe ugotovi, da blago ali storitev ni več na voljo ali ga iz drugih razlogov (npr. zaradi odpoklica blaga) ni mogoče dobaviti, to potrošniku nemudoma sporoči. Podjetje Miele lahko potrošniku ob  tem  ponudi  blago  ali  storitev  v  istem  kakovostnem  in  cenovnem razredu. Če podjetje Miele ne poda ponudbe za nadomestno dobavo ali pa potrošnik take ponudbe ne sprejme, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Podjetje Miele je upravičeno do odstopa od pogodbe, če je bil potrošnik o nemožnosti dobave pravočasno obveščen ali pa bi to moral očitno opaziti.

3.3 Če podjetje Miele dobave v okviru prvotno imenovanih pogojev ni zmožno opraviti iz razlogov, na katere ne more vplivati (npr. če ni dostave s strani tretjega podjetja), lahko kadarkoli odstopi od pogodbe.

3.4 Že prejeta plačila bo podjetje Miele povrnilo nemudoma po tem, ko Miele ali potrošnik odstopi od pogodbe. Morebitni odškodninski zahtevki potrošnika zaradi pomotoma nepravilnih podatkov, ki jih posreduje podjetje Miele (na primer glede razpoložljivosti) in do katerih pride zaradi lažje malomarnosti, so izključeni.

4. Sklenitev pogodbe

4.1 Pogodba o blagu ali storitvi se sklene z nalogom potrošnika (naročilom) in izrecnim prevzemom naročila s strani podjetja Miele po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je potrošnik posredoval podjetju Miele, ali pa brez izjave za potrošnika, in sicer že z dejansko izvedbo naročila, ki jo opravi podjetje Miele (npr. z odpremo blaga). Če podjetje Miele naročila potrošnika ne sprejme, mu to čim prej sporoči.

5. Pravica do odstopa (pravica do odpovedi ali preklica) 

Pravica do odstopa

5.1 Potrošnik je upravičen v roku 14 (štirinajst) dni brez navedbe razlogov odstopiti od pogodbe (z izjemo primerov, ki so navedeni v točki 5.9).

Štirinajstdnevni odstopni rok začne teči:

a) v primeru pogodbe o posebnih servisnih storitvah z dnem sklenitve pogodbe;

b) v primeru kupne pogodbe z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, prevzel blago v posest;

c) v primeru kupne pogodbe o naročilu več kosov blaga, ki jih je potrošnik naročil v okviru enotnega naročila in se dostavljajo ločeno, z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnje blago;

d) v primeru pogodbe o dostavi blaga v več delnih pošiljkah ali kosih z dnem, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo imenuje potrošnik in ki ni prevoznik, v posest prevzel zadnjo delno pošiljko ali pa zadnji kos.

5.2 Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik podjetje MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče (telefon: 00 386 1 292 63 33, e-poštni naslov: info@miele.si) obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) o svoji odločitvi glede odstopa od pogodbe. V ta namen lahko potrošnik uporabi osnutek obrazca o odstopu (kot je predpisano z ureditvijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Odstopni rok se upošteva, če potrošnik obvestilo o uveljavitvi pravice o odstopu pošlje pred iztekom odstopnega roka (glej točko 5.1).

5.3 Če sta bili sklenjeni pogodba o nakupu blaga in pogodba o izvedbi posebnega servisa, ki se nanaša na kupljeno blago (na primer inštalacija aparata), velja odstop od kupne pogodbe tudi za pogodbo o servisu.

Posledice odstopa

5.4 Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje Miele vsa prejeta plačila, vključno s stroški za dobavo (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je potrošnik izbral drugačen način dobave, kot je ponujena najugodnejša standardna dobava), povrne nemudoma in najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dne, ko je podjetje Miele prejelo obvestilo o odstopu od pogodbe. Za vračilo kupnine bo podjetje Miele uporabilo isto plačilno sredstvo, kot ga je potrošnik uporabil pri prvotni transakciji, razen če potrošnik izrecno zahteva drugo plačilno sredstvo. Podjetje Miele potrošniku vračila kupnine v nobenem primeru ne bo zaračunalo. Če gre za odstop od kupne pogodbe za dodatno opremo (glej točko 5.6), lahko podjetje Miele vračilo kupnine zavrača tako dolgo, dokler podjetje Miele blaga ne dobi nazaj ali pa mu potrošnik predloži dokazilo o tem, da je blago poslal nazaj, odvisno od časovnega zaporedja dogodkov.

5.5 V primeru odstopa od kupne pogodbe o aparatih bo podjetje Miele blago odpeljalo na stroške potrošnika. Stroški za potrošnika znašajo maksimalno 31 EUR (z DDV). Potrošnik mora blago takoj po tem, ko pošlje odstopno izjavo, pripraviti za prevzem v originalni embalaži.

5.6 V primeru odstopa od kupne pogodbe o dodatni opremi in priboru mora potrošnik podjetju Miele (MIELE Trgovina in servis d.o.o., Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče) blago poslati nazaj ali pa predati nemudoma, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni od dneva, ko je potrošnik podjetje Miele obvestil o odstopu ali preklicu. Rok bo upoštevan, če potrošnik blago odpošlje pred iztekom 14-dnevnega roka. Potrošnik nosi neposredne stroške vračanja dodatne opreme in pribor.

5.7 Do izteka odstopnega roka mora potrošnik kupljeno blago in njegovo originalno embalažo skrbno shraniti. Morebitno izgubo vrednosti blaga mora potrošnik poravnati le v primeru, če je izguba vrednosti nastala zaradi nepotrebnega ravnanja pri preverjanju kakovosti, lastnosti in tehnične uporabnosti.

5.8 Če potrošnik odstopi od pogodbe o servisnih storitvah in je zahteval, da se izvedba storitev začne med odstopnim rokom, mora podjetju Miele plačati znesek, ki ustreza deležu plačila do trenutka, ko je podjetje Miele obvestil o uveljavitvi odstopne pravice v zvezi s to pogodbo, in izvedenim storitvam v primerjavi s celotnim obsegom storitev, kot so predvidene v pogodbi.

5.9 Potrošnik nima pravice do odstopa pri pogodbah o storitvah, pri katerih je podjetje Miele – na podlagi izrecnega zahtevka potrošnika in njegove potrditve o seznanjenosti z izgubo odstopne pravice pri popolni izpolnitvi pogodbe – še pred iztekom odstopnega roka začelo z izvajanjem storitev in je bila storitev že v celoti izvedena.

6. Dobava

Potrošnik se strinja z odpošiljanjem blaga, kakršno je običajno za tovrstno blago. Blago se dobavi v primeru razpoložljivosti izdelka v roku 5 - 7  delovnih dni od prejema naročila znotraj Slovenije. Storitev se izvede prek transportne službe, ki je najprimernejša za vsebino pošiljke – službe za paketno dostavo ali prevoz kosovnega blaga.

7. Cena

7.1 Potrošnik mora navedeni znesek plačati v evrih. Na računu so poleg neto cene za blago navedene tudi cene za dopolnilne storitve: priprava paketa, odprema, zavarovanje,  davek na dodano vrednost, veljaven v času izstavitve računa, itd.

7.2 Cene, ki so navedene na domači strani, veljajo samo za naročila preko spletne trgovine podjetja Miele (elektronsko poslovanje).

8. Način plačila/lastninski pridržek

Načeloma se naročeno blago odpošlje po prejemu plačila s kreditno kartico ali s podobnimi vrstami plačil, ki so značilna za elektronsko poslovanje. Plačilo preko računa je možno samo, če se podjetje Miele za takšen posamezen primer posebej dogovori s potrošnikom. Do popolnega plačila ostane blago last podjetja Miele. Če potrošnik zamudi s plačilom, je podjetje Miele upravičeno odstopiti od pogodbe in zahtevati blago nazaj.

9. Garancija

9.1 Podjetje Miele jamči, da blago v času odpošiljanja ne izkazuje napak, ki bi ob običajni rabi izničile ali zmanjšale njegovo vrednost ali uporabnost. Nepomembno zmanjšanje vrednosti ali primernosti se ne upošteva.

9.2 Dodatno lahko potrošnik uveljavlja pravice iz garancijskih izjav proizvajalcev mnogih tehničnih izdelkov, ki so priloženi izdelkom. Zakonska garancijska obveznost podjetja Miele ni omejena z garancijskimi izjavami, ki jih je podjetje Miele predalo potrošniku.

9.3 Rok za uveljavitev garancije znaša tako za vidne kot tudi skrite napake: 2 leti od izstavitve računa oziroma dostave blaga po dobavnici.

9.4 V primeru nepopolne dobave bo podjetje Miele manjkajoče dele nemudoma naknadno dobavilo. Sicer mora podjetje Miele po izbiri potrošnika najprej popraviti napako na blagu ali pa dobaviti nadomestno blago. Potrošnik je dolžan blago vrniti podjetju Miele v popravilo ali v zamenjavo, če je to zanj izvedljivo. Če popravila ponovno ni možno opraviti ali če ponovno ne pride do nadomestne dobave brez napak ali če so za podjetje Miele s popravilom oz. nadomestno dobavo povezani nesorazmerno visoki stroški, je potrošnik upravičen do zmanjšanja kupnine ali – pri napakah, ki niso nepomembne – do odstopa od pogodbe (zaradi spremembe).

9.5 Podjetje Miele jamči za lastnosti, če so te v katalogu ali na domači strani izrecno označene kot zagotovljene ali z oznako »garancija«.

9.6 Podjetje Miele nudi garancijo, ki se nanaša na posamezno blago, naročeno pri njem, ne pa tudi za celoto stvari, razen če je to s potrošnikom izrecno dogovorjeno.

9.7 Garancija obstaja samo za napake, ki so bile prisotne že v trenutku odpreme, ne pa za tiste, ki nastanejo šele naknadno, še posebej z neprimerno rabo ali z dolgotrajno nadpovprečno obremenitvijo blaga, ki jo izvaja potrošnik. To velja tudi za obrabne dele.

10. Jamstvo

Podjetje Miele jamči samo za škodo, ki je posledica namerne povzročitve ali grobe malomarnosti, z izjemo osebne škode ali zahtevka iz garancije za pomanjkljivosti.

11. Varstvo podatkov

11.1 Ustrezno določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami) izrecno opozarjamo, da shranjujemo podatke iz vsakokratne pogodbe (ime, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov potrošnika) zaradi avtomatiziranega nadzora (računovodstvo, kartoteka strank) na podatkovnem pomnilniku in da se ti podatki obdelujejo v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Podjetje Miele bo te podatke posredovalo samo, če je to za urejanje naročila nujno potrebno.

11.2 Podjetje Miele podatkov potrošnikov izven obsega, urejenega v točki 11.1, ne bo uporabljalo ali posredovalo naprej.

12. Zakonodaja/sodna pristojnost

12.1 Pogodbeno razmerje med podjetjem Miele in potrošnikom ter vsakokratne poslovne pogoje ureja slovenska zakonodaja ob izključitvi Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP, Uredba Rim 1). Uporaba Sporazuma o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. 4. 1980 je izključena.

12.2 Za spore v zvezi s pogodbo,  ki je bila sklenjena preko spletne trgovine podjetja Miele, je krajevno pristojno sodišče, ki se nahaja v okolišu stalnega bivališča, običajnega bivanja ali kraja zaposlitve potrošnika. Če obstaja še druga zakonska sodna pristojnost potrošnika, se lahko tožba vloži tudi tam.

13. Razno

13.1 Potrošnik je upravičen do kompenzacije samo v primeru plačilne nesposobnosti podjetja Miele ali v primeru terjatev, ki so v pravni povezavi z obveznostmi potrošnika, ki so bile pravnomočno zakonsko določene ali pa smo jih mi priznali.

13.2 Izpolnitveni kraj za dobave in plačila je sedež podjetja Miele na Brnčičevi ulici 41G, 1231 Ljubljana-Črnuče.

13.3 Če so ali bi postala posamezna določila te pogodbe v celoti ali delno nepravnomočna, veljavnost preostalih določil v pogodbi ostane nespremenjena. Za tak primer se stranki obvežeta, da se bosta namesto neveljavne ureditve dogovorili za veljavno ureditev, ki bo, v kolikor je pravno možno, najbližja gospodarskemu namenu, za katerega si je prizadevala neveljavna ureditev, ob upoštevanju interesov strank, ki so bili izraženi v tej pogodbi. Enako velja, če se izkaže, da je pogodba za eno od strank nepredvideno pomanjkljiva.

Podaljšana garancija

Miele podaljšana garancija

Veljajo naslednji pogodbeni pogoji:

Splošno

Ti dopolnilni pogodbeni pogoji veljajo za prodajo Miele podaljšane garancije, ki jo izvede Miele d. o. o., Brnčičeva ulica 41g, 1231 Ljubljana Črnuče, potrošnikom prek tega spletnega mesta. Servisno delo izvede podjetje Miele ali pooblaščen specializirani prodajalec. Servis lahko izvede neposredno Mielejev specializirani prodajalec ali njegov podpogodbenik. Dopolnilni pogodbeni pogoji imajo v primeru sporov prednost pred Mielejevimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

Sklenitev pogodbe

Predstavitev Miele podaljšane garancije v Mielejevi spletni prodajalni še ni ponudba pogodbe. Šele ko stranka pritisne gumb POTRDI NAROČILO v Mielejevi spletni prodajalni, se Mieleju pošlje naročilo kot zavezujoča ponudba. Stranka takoj prejme potrditev naročila po elektronski pošti. 

 V nadaljevanju stranka po pošti (na naslov naveden ob registraciji) prejme Miele podaljšano garancijo.  

 

1. Trajanje in začetek kritja

1.1. Miele d.o.o. (»Miele Slovenija«), Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče, daje 2-letno garancijo od datuma nakupa izdelka. Z Miele podaljšano garancijo podjetje Miele Slovenija krije stroške popravil še nadaljnje tri ali osem let, takoj po koncu garancijske dobe. Obdobje veljavnosti je navedeno na sprednji strani Pogojev podaljšane garancije.
1.2. Obstoječa podaljšana garancija veljavna pet (5) let je lahko podaljšana do deset (10) let, ce do podaljšanja pride znotraj obdobja veljavnosti.
1.3. Miele ima pravico, da kadarkoli prilagodi cene. Ob nakupu podaljšane garancije veljajo cene po ceniku, ki velja v času sklenitve pogodbe. Vse cene vključujejo zakonsko predpisan davek na dodano vrednost.
1.4. Pogoji podaljšane garancije vam bodo posredovani po elektronski pošti, ali na izrecno željo stranke, po navadni pošti.
1.5. Popravilo naprave, zamenjava naprave ali zagotovitev rezervnih delov ne podaljša pogodbenega obdobja.


2. Pogoji

2.1. Naprava je bila kupljena pri pooblaščenem prodajalcu ali neposredno pri podjetju Miele v državi EU, Združenem kraljestvu, Švici ali na Norveškem.
2.2. V času nakupa podaljšane garancije je izdelek nameščen na lokaciji v Republiki Sloveniji.
2.3. Vsaka podaljšana garancija velja samo za določeno Miele napravo in ni prenosljiva.
2.4. Če naprava zamenja lastnika ali če se lastnik preseli na drug naslov, mora o tem obvestiti podjetje Miele, če želi, da podaljšana garancija ostane veljavna.
2.5. Podaljšano garancijo je treba registrirati in pridobiti v obdobju 2-letne garancije proizvajalca, ki velja za napravo.
2.6. Storitve v okviru podaljšane garancije bodo zagotovljene samo v državah EU, Združenem kraljestvu, Švici in na Norveškem.
2.7. Storitve v sklopu podaljšane garancije lahko opravi samo Miele služba za pomoč strankam ali pooblaščeni serviser podjetja Miele Slovenija. Miele služba za pomoč strankam je dostopna na servis@miele.si.
2.8. Na zahtevo podjetja Miele Slovenija je treba predložiti račun in Pogoje za podaljšano garancijo.
2.9. Če stranka ni upravičena do popravila v sklopu podaljšane garancije, se stroški popravila in ostalih opravljenih storitev (npr. pregled naprave) zaračunajo skladno z veljavnim cenikom.
2.10. Izdelek s podaljšano garancijo se uporablja izključno v nekomercialne namene, izven poklicne ali pridobitne dejavnosti.
2.11. Podaljšana garancija ni na voljo za kavne aparate, FashionMaster likalnike ter pomivalne stroje serij ProfiLine, mali velikani in Miele Professional. Za te naprave veljajo posebne ponudbe glede servisiranja.


3. Kritje in obseg

3.1. Okvare naprave bodo brezplačno odpravljene v roku 45 dni, in to s popravilom ali z zamenjavo okvarjenih delov. Vse potne stroške, stroške prihoda, dela in nadomestnih delov bo krilo podjetje Miele Slovenija. Zamenjani deli ali naprave postanejo last podjetja Miele Slovenija.
3.2. Če popravilo naprave ekonomsko ni smiselno ali ni mogoče, stranka prejme enako ali enakovredno novo napravo. Pri nadomestni napravi komunikacija (povezljivost) z drugimi napravami in obstoječim domačim sistemom ni zajamčena. Alternativno lahko stranka zahteva nadomestilo v višini ustrezne trenutne tržne vrednosti naprave. Če Miele izplača nadomestilo v višini trenutne tržne vrednosti naprave, veljavnost podaljšane garancije preneha. Ob zamenjavi
naprave se preostalo obdobje kritja, ki ga zagotavlja podaljšana garancija, prenese na novo napravo.
3.3. Podaljšana garancija ne pokriva nobenih drugih zahtevkov za škodo, naslovljenih na podjetje Miele Slovenija, razen v primerih, ki so posledica grobe ali namerne malomarnosti serviserja, ki ga je pooblastilo podjetje Miele Slovenija, ali odgovornosti, ki izhaja iz usodne poškodbe, fizične poškodbe ali škode za zdravje.
3.4. Ta pogodba ne pokriva zagotavljanja potrošnega materiala in opreme.


4. Omejitve
Podaljšana garancija ne krije stroškov popravila, če je napaka posledica naslednjega:

4.1. Nepravilne namestitve, tj. neupoštevanje veljavnih varnostnih predpisov in pisnih navodil za uporabo in inštalacijo.
4.2. Nepravilne uporabe in upravljanja, npr. uporaba neprimernih detergentov ali kemikalij, kot tudi poškodbe zaradi tekočin, gradbenega prahu ali tonerja, ki se nahajajo v napravi.
4.3. Naprava, kupljena v drugi članici EU, Združenem kraljestvu, Švici ali na Norveškem, morda ni primerna za uporabo ali je lahko predmet omejitev pri uporabi zaradi drugačnih tehničnih specifikacij.
4.4. Zunanjih dejavnikov, npr. škoda, povzročena med transportom, poškodbe zaradi udarca ali tresenja, škoda zaradi vremenskih pogojev ali naravnih pojavov.
4.5. Popravila ali spremembe, ki je ne izvede serviser, ki ga je usposobilo in pooblastilo podjetje Miele.
4.6. Škode na nestandardni opremi in neuporabe originalnih nadomestnih delov Miele ali opreme, ki jo odobri podjetje Miele.
4.7. Loma stekla in pregorele žarnice.
4.8. Nihanja v električnem omrežju, ki presegajo tolerance, ki jih navaja proizvajalec.
4.9. Neupoštevanja napotkov za čiščenje in vzdrževanje, navedenih v navodilih za uporabo.
4.10. Obrabe, povezane z uporabo, in naravno obrabo, kot je zmanjševanje zmogljivosti akumulatorjev in sestavnih delov, ki jih je treba v skladu z navodili za uporabo v življenjski dobi naprave redno menjati.
4.11. Če stranka pokliče serviserja Miele, čeprav gre za enega od zgoraj naštetih razlogov, se naročniku zaračuna nastale stroške skladno z veljavnim cenikom.


5. Varstvo podatkov

Vaše podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov. Podrobnosti glede obdelave vaših osebnih podatkov so navedene v Politiki zasebnosti Miele podaljšane garancije, ki je posamezniku na voljo na spletni strani podjetja (https://www.miele.si/gospodinjski/varstvo-podatkov-46.htm#p2690) oziroma v nadaljevanju tega dokumenta.

6. Pravica do odstopa

Pravico imate, da od pogodbe odstopite v roku 14 dni brez navedbe razloga. Obdobje možnega odstopa poteče po 14 dneh od datuma sklenitve pogodbe. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas (Miele Slovenija, Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel.: 01 292 63 33, e-pošta: servis@miele.si) morate obvestiti o svoji odločitvi, da želite od pogodbe odstopiti, z nepreklicno izjavo (tj. pismo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti). Uporabite lahko priloženi primer
odstopne izjave, ni pa obvezno. Da ne prekoračite roka za odstop, zadostuje, da pošljete svoje sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa, preden poteče rok za odstop.


Učinki odstopa

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih od vas prejeli, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku 14 dni od dneva, ko ste nas o odstopu od te pogodbe obvestili. Povrnitev sredstev bomo izvedli z istim načinom plačila, kot ste ga uporabili vi ob prvotni transakciji, razen če se izrecno ne dogovorimo drugače. V vsakem primeru ne boste imeli nobenih stroškov v povezavi s to povrnitvijo sredstev.
Če ste med rokom za odstop zahtevali, da začnemo z izvedbo storitev, vam bomo zaračunali znesek, ki bo sorazmerni delež storitve, opravljene pred vašim sporočilom o odstopu od te pogodbe, v primerjavi s polnim kritjem te pogodbe.

 

Več o Miele podaljšani garanciji Tisk različica Splošni pogoji poslovanja Miele podaljšane garancije

Dogodki

Splošni pogoji poslovanja (prireditve in dogodki)

1. Miele ponuja kuharske tečaje in prireditve za vse, ki jih to zanima. Z referenti ponujamo tečaje na najrazličnejše teme na različnih krajih. Trajanje in število udeležencev se pri posameznih prireditvah lahko razlikujeta, število udeležencev najdete med podrobnimi informacijami za vsako prireditev.

2. Prijaviti se je mogoče po spletu, po telefonu (01 / 292 63 33) ali po elektronski pošti (info@miele.si). Ko Miele prejme prijavo, je ta obvezujoča in zavezuje k plačilu stroškov udeležbe pred začetkom prireditve.

3. Stroški udeležbe so objavljeni v koledarju prireditev.

Pri predstavitvah aparatov in tematskih kuharskih delavnicah je stroške udeležbe treba plačati v gotovini pred začetkom prireditve. Za tečaje kuharske šole ali posebne dogodke je stroške udeležbe treba nakazati pred prireditvijo oziroma jih plačati s kreditno kartico.

Cene se lahko spremenijo in vključujejo zakonsko določeni davek na dodano vrednost. Računi  zapadejo v plačilo v celoti takoj po prejemu. Stroške in gotovinske izdatke (posebno pri zaključenih prireditvah za podjetja) zaračunamo. Pri zamudi s plačilom zaračunamo vse stroške opominov in izterjave ter obresti, ki so običajne v bančništvu. Pri nakazilih iz tujine stroške nosi prejemnik računa.

4. Pri odpovedi prijave, do katere pride pozneje kot en teden pred prireditvijo, se zaračunajo stroški odpovedi v višini 50 % stroškov udeležbe. Pri odpovedih družbe Miele zaradi bolezni, organizacijskih razlogov ali premajhnega števila udeležencev bodo udeleženci o tem takoj obveščeni in, če je le mogoče, bo določen nadomestni datum.

5. Velja hišni red vsakokratnega kraja prireditve. V prostorih ni dovoljeno kaditi. Upoštevati je treba navodila osebja glede varnosti (npr. alarmna naprava).

6. Udeleženci s prijavo na prireditev dovolijo uporabo svojih fotografij, posnetih na prireditvi, če se jih uporabi za namene oglaševanja prireditev podjetja Miele (predstavitev na spletni strani, v programskih listih in na plakatih). Dovoljenje je časovno neomejeno. Udeleženci bodo na začetku prireditve na to posebej opozorjeni in zaprošeni, da svoje nesoglašanje izrecno izrazijo. Če ugovorov ni, velja to kot predhodno soglasje. Pravici do ugovarjanja svojim fotografijam se posameznik tako odpove.

7. Vse pravice, povezane z dogodkom, so last podjetja Miele. Gradivo, ki je na voljo v okviru prireditve, je intelektualna lastnina podjetja Miele in je na voljo izključno osebam, ki so se udeležile prireditve, in to za osebno rabo. Za razširjanje in uporabo tega gradiva, ki presega ta okvir – tudi interno v podjetju – je potrebno naše pisno soglasje.

8. Ravnanje z osebnimi podatki:

Skladno z določili Zakona o varstvu podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/2012 s spremembami) izrecno opozarjamo, da Miele pri izpolnjevanju zadevne pogodbe podatke uporabnika (npr. ime, naslov, e-naslov, telefonska številka in številka faksa) zaradi elektronske obdelave podatkov (računovodstvo, kartoteka strank) shranjuje na nosilce podatkov in jih obdeluje v skladu z 2. in 3. odstavkom 10. člena ZVOP-1. Miele bo te podatke posredoval podjetjem koncerna le, če je to nujno potrebno za obdelavo naročila. Miele podatkov uporabnikov ne bo uporabljal ali posredoval zunaj tega okvira. Piškotke lahko v svojih nastavitvah brskalnika deaktivirate.

Uporabnik soglaša, da ga Miele v prihodnje obvešča o svojih izdelkih in storitvah po pošti, telefonu, faksu ali e-pošti. To soglasje lahko uporabnik kadar koli pisno prekliče s pismom na naslov Miele d. o. o., Brnčičeva 41g, 1231 Ljubljana-Črnuče ali z elektronskim sporočilom na e-naslov info@miele.si.

9. Za vse spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. S sprejemom naše ponudbe se stranka strinja s temi pogoji, če ni izrecno in pisno dogovorjeno drugače.

20 let

Preizkušeni na 20 let življenjske dobe.      

Miele med razvojem navedenih serij izdelkov izvaja vzdržljivostne teste v opisanem obsegu, ki posnemajo povprečno uporabo v povprečnem gospodinjstvu v obdobju 20 let. To ne predstavlja zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo končnih izdelkov in ne izključuje morebitne potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek.


PRALNI STROJI

MIELE je modele in glavne sestavne dele pralnih strojev za polnjenje od spredaj serije W1/WD1 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5000 postopkov pranja z različnimi programi. To ustreza petim pranjem na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi.

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija pralnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti pralne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 307049 -ExW).

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših pralnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek.

POMIVALNI STROJI

MIELE je modele in glavne sestavne dele pomivalnih strojev serije G 7000 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.
Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5600 postopkov pomivanja z različnimi programi. To ustreza 280 postopkom pomivanja na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi.
Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija pomivalnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost, ki so določena za to serijo.
Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti pomivalne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308595 – ExG, april 2019).
To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših pomivalnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja MIELE za posamezen izdelek.

SUŠILNI STROJI

MIELE je modele in glavne sestavne dele sušilnih strojev serije T1 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5000 postopkov sušenja z različnimi programi. To ustreza petim postopkom sušenja na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija sušilnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. 

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti sušilne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005).  

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših sušilnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 

MIELE je modele in glavne sestavne dele sušilnih strojev serije T1 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5000 postopkov sušenja z različnimi programi. To ustreza petim postopkom sušenja na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija sušilnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. 

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti sušilne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005).  
 
To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših sušilnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 

PRALNO-SUŠILNI STROJI

MIELE je modele in glavne sestavne dele pralno-sušilnih strojev serije WT1 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5000 postopkov pranja in 4000 postopkov sušenja z različnimi programi. To ustreza petim postopkom pranja in štirim postopkom sušenja na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija pralno-sušilnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. 

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti pralno-sušilne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005).  

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših pralno-sušilnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 
 

POMIVALNI STROJI

MIELE je modele in glavne sestavne dele pomivalnih strojev serije G 7000 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 5600 postopkov pomivanja z različnimi programi. To ustreza 280 postopkom pomivanja na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi.

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija pomivalnih strojev je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost, ki so določena za to serijo.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti pomivalne stroje za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308595 – ExG, april 2019).

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših pomivalnih strojev. Testi v fazi razvoja ne izključujejo izpada v posameznih primerih ali kakršne koli potrebe za popravila ali servisne storitve oglaševanih izdelkov. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja MIELE za posamezen izdelek.

KUHINJSKE NAPE

MIELE je glavne sestavne dele serije kuhinjskih nap v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.
Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 7000 ur uporabe nape z različnimi programi. To ustreza sedmim uram na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi.
Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija kuhinjskih nap je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo.
Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti glavne funkcije kuhinjskih nap za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005 – ExD).
To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših kuhinjskih nap in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezen izdelek.

PEČICE

MIELE je glavne sestavne dele pečic in kombiniranih pečic z mikrovalovi v fazi razvoja serije H 7000 preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo glavnih funkcij aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo uporabo pečice skupno 2160 ur in uporabo kombinirane pečice z mikrovalovi 3160 ur v različnih načinih delovanja. To ustreza uporabi pečice 108 ur na leto in kombinirane pečice z mikrovalovi 158 ur na leto v obdobju 20 let. Poleg tega se upošteva v povprečju trikratno čiščenje izdelka (piroliza). Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija pečic je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. Glavni sestavni deli so pri tem glavne komponente serije pečic, ki so nujno potrebne za osnovne funkcije peke in uporabe mikrovalov.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti osnovne funkcije pečic za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005-ExÖ).

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših pečic oziroma kombiniranih pečic z mikrovalovi in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek.

PARNE PEČICE

MIELE je glavne sestavne dele pečic serije DG 7000 (parne pečice), vključno z izdelki DGC 7000 (kombinirane parne pečice) in DGM 7000 (parne pečice z mikrovalovi), v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo glavnih funkcij aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo uporabo parne pečice (DG) skupno 2500 ur, kombinirane parne pečice (DGC) skupno 4700 ur in parne pečice z mikrovalovi (DGM) skupno 3500 ur v različnih načinih delovanja. To ustreza uporabi parne pečice (DG) 125 ur na leto, kombinirane parne pečice (DGC) 235 ur na leto in parne pečice z mikrovalovi (DGM) 175 ur na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija aparatov je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. Glavni sestavni deli so pri tem glavne komponente serije parnih pečic, ki so nujno potrebne za osnovne funkcije kuhanja v pari, peke ali uporabe mikrovalov.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti osnovne funkcije parnih pečic navedene serije za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308234).   

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za življenjsko dobo naših parnih pečic in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 

MIKROVALOVNE PEČICE

MIELE je glavne sestavne dele mikrovalovnih pečic serije M 7000 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo glavnih funkcij aparatov v obdobju 20 let.  
 
Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo uporabo mikrovalovne pečice skupno 1000 ur v različnih načinih delovanja. To ustreza uporabi mikrovalovne pečice 50 ur na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 
 
Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija mikrovalovnih pečic je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. Glavni sestavni deli so pri tem glavne komponente serije mikrovalovnih pečic, ki so nujno potrebne za osnovne funkcije uporabe mikrovalov.
 
Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti osnovne funkcije mikrovalovnih pečic za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308005).  
 
To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših mikrovalovnih pečic in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 

PREDALI ZA VAKUUMIRANJE 

MIELE je glavne sestavne dele predalov za vakuumiranje v fazi razvoja serije EVS 7000 preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo glavnih funkcij aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo uporabo predala za vakuumiranje skupno 120 ur (= 7000 postopkov vakuumiranja, vključno z varjenjem) v različnih načinih delovanja. To predstavlja uporabo predala za vakuumiranje 350 enominutnih postopkov vakuumiranja na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija aparatov je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. Glavni sestavni deli so pri tem glavne komponente predala za vakuumiranje, ki so nujno potrebne za osnovne funkcije izdelka.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti osnovne funkcije predalov za vakuumiranje navedene serije za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308234).  

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za življenjsko dobo naših predalov za vakuumiranje in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek. 

GRELNI PREDALI

MIELE je glavne sestavne dele grelnih predalov v fazi razvoja serije ESW 7000 preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.  

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 7500 ur uporabe z različnimi programi. To ustreza 450 minutam na teden pri uporabi 50 tednov na leto (= 375 ur) v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi. 

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Serija grelnih predalov je odobrena šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za to serijo. 

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti glavne funkcije grelnih predalov za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 308234).
 
To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo naših grelnih predalov in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja Miele za posamezni izdelek.

SESALNIKI
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE je modele in glavne sestavne dele sesalnikov s priključnim kablom in vrečko za prah Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3 in Blizzard CX1 v fazi razvoja preizkusil v strogih vzdržljivostnih testih. Cilj teh testov, ki jih izvaja MIELE, je posnemati povprečno uporabo aparatov v obdobju 20 let.

Podlaga za določitev pogojev preizkušanja za testiranje življenjske dobe so povprečne navade uporabnikov, ki so znane iz študij in anket. MIELE pri tem postavlja za osnovo skupno 750 ur delovanja aparata. To ustreza 45 minutam delovanja na teden pri uporabi 50 tednov na leto v obdobju 20 let. Zahteve, ki izhajajo iz tega, so prenesene v preizkusne pogoje. Ti poleg natančnih pogojev preizkušanja določajo tudi število testiranih aparatov, da so rezultati preizkusa statistično zanesljivi.

Teste, ki jih na ta način izvaja MIELE v fazi razvoja izdelkov, opravijo in nadzorujejo naši zaposleni, ki tudi zabeležijo in ovrednotijo ustrezne rezultate. Zgoraj navedene serije sesalnikov so odobrene šele, ko rezultati testa izpolnijo merila za zanesljivost glavnih sestavnih delov, ki so določena za te serije sesalnikov.

Testi „Za 20 let življenjske dobe“, ki jih izvaja MIELE, temeljijo na celovitem konceptu, ki se uresničuje v navodilih za uporabo, navodilih za laboratorijske preizkuse in dodatnih standardih podjetja. Ta koncept je bil strokovno ocenjen v okviru analize stabilnosti delovanja in rezultat je pokazal, da je popoln, da ustreza trenutnemu stanju tehnike in da je s tem postopkom mogoče preizkusiti gospodinjske sesalnike s priključnim kablom za uporabno dobo 20 let pri povprečni uporabi v povprečno velikem gospodinjstvu (Inštitut Fraunhofer, izvedensko poročilo laboratorija za stabilnost delovanja št. 307530, ekspertiza o negi tal).

To ne predstavlja nobenega zagotovila ali garancije za 20-letno življenjsko dobo zgoraj navedenih gospodinjskih sesalnikov in ne izključuje kakršne koli potrebe po popravilih ali servisnih storitvah. V zvezi s tem veljajo zakonski predpisi o garanciji in po potrebi dodatne določbe iz splošnih prodajnih pogojev podjetja MIELE za posamezen izdelek.

Preizkušamo do 10.000 ur:

Miele je modele in glavne sestavne dele serije pralnih strojev W1 in sušilnih strojev T1 v fazi razvoja preizkušal 10.000 ur.

Predstavljajte si, da lahko prihranite do 3300 kopalnih kadi vode

V predvideni življenjski dobi naši stroji prihranijo 596.484* litrov pitne vode, kar ustreza 3.977 kadem vode. V primerjavi z ročnim pomivanjem 14 pogrinjkov pri petih postopkih pomivanja na teden v obdobju 20 let (pri tem ena kopalna kad drži povprečno 150 litrov).

Motorji naših pralnih strojev se preizkušajo do trikrat dlje kot nekateri avtomobilski motorji.

Miele je modele in glavne sestavne dele serije pralnih strojev W1 in sušilnih strojev T1 v fazi razvoja preizkušal 10.000 ur.

Mielejevi Splošni pogoji za Poklicnega serviserja

Mielejevi Splošni pogoji za Poklicnega serviserja

1. Področje uporabe, jezik pogodbe, shranitev besedila pogodbe

1.1 Ti Mielejevi Splošni pogoji za Poklicnega serviserja (Pogoji) se uporabljajo za:

 1. uporabo Mielejeve trgovine Poklicnega serviserja (Trgovina);
 2. nakup in/ali naročilo (1) Mielejevih rezervnih delov za Poklicnega serviserja (Deli), (2) Mielejevo programsko opremo in druge digitalne proizvode za Poklicnega serviserja (Digitalni proizvodi) ter (3) brezplačen in plačljiv dostop do informacij o servisiranju in vzdrževanju za Poklicnega serviserja (Storitve) prek Trgovine.

1.2 Mi smo MIELE Trgovina in servis d.o.o., družba, registrirana v Republiki Sloveniji. Matična številka naše družbe je 1527886000, sedež imamo pa na naslovu Brnčičeva ulica 41G, 1231 Ljubljana - Črnuče.

1.3 Naročila lahko oddate samo vi, tj. Poklicni serviser, ki je podjetnik ali gospodarska družba v smislu določb ZGD-1 ali pravna oseba javnega prava ali fizična oseba, ki uporablja Proizvode in/ali Storitve pri opravljanju svoje poklicne dejavnosti za podjetnika, gospodarsko družbo ali za pravno osebo javnega prava (npr. zaposleni), nikakor pa ne potrošniki v smislu določb ZVPot (Poklicni serviser ali Vi). Ne bomo sprejeli nobenih splošnih pogojev Poklicnega serviserja.

1.4 Jezik pogodbe je slovenščina.

1.5 Preden nam predložite svoje naročilo, pozorno preberite te Pogoje. V teh Pogojih boste izvedeli, kdo smo, kako vam bomo zagotavljali Dele, Digitalne proizvode in Storitve, kako lahko Vi ali Mi spremenimo pogodbo ali od nje odstopimo, kako je treba ravnati v primeru težave ter druge pomembne informacije. Če menite, da je v teh Pogojih napaka, stopite v stik z nami, da se pogovorimo. Ti pogoji so na voljo v Trgovini. Te Pogoje in svoja predhodna naročila lahko pregledate v Trgovini v svojem računu stranke. Na tej isti strani lahko tudi pregledate Pogoje, jih z nje prenesete, shranite in natisnete.
 

2. Predpogoji za uporabo Trgovine

Račun stranke

2.1 Za uporabo Trgovine se morate registrirati in imeti račun za Trgovino.  Po vnosu svojih podatkov lahko zaključite postopek registracije s klikom na tipko „Registriraj“ in zahteva za registracijo bo samodejno poslana Mieleju. Miele o sprejemljivosti zahtevka za registracijo odloči po lastni presoji. Miele lahko od Poklicnega serviserja zahteva dokazila o tem, da je (i) Poklicni serviser tehnično usposobljen za popravilo gospodinjskih aparatov in upošteva predpise, ki se uporabljajo za serviserje električne opreme v državah članicah, kjer deluje, ter da (ii) ima poklicni serviser sklenjeno zavarovanje za kritje odgovornosti, ki izvira iz opravljanja dejavnosti, ne glede na to, ali to zahteva država članica. Miele sprejme ali zavrne registracijo v petih (5) delovnih dneh od datuma zahtevka. Če bo Miele sprejel zahtevek za registracijo, bo vašo uspešno registracijo potrdil v Trgovini ali po elektronski pošti. Z uspešno registracijo se za Vas ustvari račun in lahko se prijavite s svojimi podatki za dostop (e-poštni naslov in geslo).
 

Dodatni predpogoji

2.2 Za uporabo naših Digitalnih proizvodov in/ali Storitev morate zagotoviti, da izpolnjujete vse predpogoje, določene za zadevni Digitalni proizvod ali Storitev. Vsi posebni predpogoji za Digitalne proizvode in/ali Storitve so vam na voljo v zadevnem opisu za Digitalni proizvod ali Storitev. 
 

3. Sklenitev pogodbe in popravek vnesenih napak

Razpoložljivost naših Delov, Digitalnih proizvodov in Storitev v Trgovini ne pomeni pravno zavezujoče ponudbe, temveč povabilo k oddaji naročila. V nakupovalno košarico lahko brez oddaje ponudbe za naročilo daste kateri koli določeni Del, Digitalni proizvod in/ali Storitev s klikom na tipko „v nakupovalno košarico“. Izbrane Dele, Digitalne proizvode in Storitve je mogoče kadar koli preveriti in spremeniti. Pred oddajo naročila lahko daste v nakupovalno košarico dodate Dele, Digitalne proizvode in Storitve ali jih iz nje odstranite z izbiro simbola za koš za smeti, s čimer jih izbrišete iz nakupovalne košarice. Vaše naročilo Delov, Digitalnih proizvodov in Storitev, navedenih na mestu za naročilo, postane zavezujoče, ko kliknete na tipko „Kupi zdaj“ ali „Naroči zdaj z obveznostjo plačila“. Vaše naročilo bomo potrdili, ko Vas bomo po elektronski pošti obvestili, da ga potrjujemo, ali pa Vam bomo poslali ločeno potrdilo naročila najpozneje v petih dneh po Vašem naročilu; tedaj bo sklenjena pogodba med Vami in nami.
 

4. Deli, Digitalni proizvodi in Storitve

Splošno

4.1 Podrobnosti o zadevnih Delih, Digitalnih proizvodih in Storitvah, vključno z informacijami o zadevnih licenčnih pogojih/pogojih storitve za Digitalne proizvode in Storitve ter posebnimi predpogoji za zadevni Digitalni proizvod ali Storitev, so vam na voljo v opisu Digitalnega proizvoda/Storitve v Trgovini.

4.2 Slike Delov, Digitalnih proizvodov in Storitev v naši Trgovini so samo za ponazoritev. Čeprav smo si prizadevali za verodostojen prikaz barv, ne moremo jamčiti, da prikaz barv aparata verodostojno kaže barvo Delov, Digitalnih proizvodov in Storitev. Vaš Del, Digitalni proizvod ali Storitev se lahko nekoliko razlikuje od teh slik.
 

Deli

4.3 Dele lahko kupite in uporabljate ter jih razširjate ali daste drugače na voljo kateri koli tretji osebi samo za opravljanje storitev, ki spadajo na področje uporabe pogodbe o storitvi, sklenjene z vašo stranko. V izogib dvoma pojasnjujemo, da sta vsako komercialno razširjanje Delov in vsaka druga uporaba Delov v komercialne namene, ki ne spada na prej navedeno področje uporabe, izrecno prepovedana.

4.4 Miele ohrani lastninsko pravico na dostavljenih Delih, dokler ne prejme vseh plačil, ki izhajajo iz poslovnega odnosa med Vami in nami ali v zvezi z njim. Če zamujate s plačilom, lahko Miele dostavljene Dele vzame nazaj v posest in jih uporabi po poteku ustreznega obdobja, ki ga določi Miele. Dobiček od uporabe se bo upošteval pri vaših neporavnanih dolgovih, pri čemer se bodo odšteli ustrezni izdatki za uporabo. Dele lahko uporabljate in prodajate samo med opravljanjem svoje redne poslovne dejavnosti in v skladu z določbo iz oddelka 4.3 zgoraj. Delov ne smete zastaviti ali jih uporabiti za zavarovanje terjatev tretjih oseb. Mieleju odstopate vse terjatve, ki izhajajo iz prodaje Delov tretjim osebam, v znesku vrednosti Delov, ki so Vam bili že dostavljeni. Miele sprejema ta odstop. Če skupna vrednost Mielejevih pravic iz zavarovanja presega vrednost vseh zavarovanih terjatev za več kot dvajset (20) %, se vsak presežek takih pravic iz zavarovanja sprosti na Vašo zahtevo. Če je ali bo katera koli tretja oseba Dele zastavila ali drugače uveljavljala pravico do njih, o tem takoj obvestite Miele. Odgovorni ste za vse Mielejeve stroške in izdatke, ki so posledica katerega koli dejanja tretje osebe zoper izvršbo v skladu s 64. členom ZIZ.

4.5 Miele jamči, da so Deli v skladu s specifikacijami, ki jih Miele izrecno navede ob prenosu tveganja izgube ali poškodbe teh Delov na Vas.Če Del kakor koli v bistvenem ne izpolnjuje specifikacije, ki jo izrecno navede Miele („Napaka“), bo Miele pod pogojem, da izpolnite spodaj navedene obveznosti obveščanja, po lastni razumni presoji Del, ki ima Napako, popravil ali nadomestil z obnovljenim Delom. Če Miele Napake ne more popraviti v dveh (2) poskusih, lahko odstopite od zadevnega naročila Dela z napako.  Dostavljene Dele morate pregledati takoj po prejemu. Pravico do uveljavljanja popravnih ukrepov zaradi dostave Dela z napako imate samo, če Miele o tem nemudoma pisno obvestite. Obvestilo o takih reklamacijah se bo obravnavalo nemudoma, če bo predloženo v dveh (2) tednih po dostavi. O prikritih napakah nas morate nemudoma pisno obvestiti takoj po njihovem odkritju, vsekakor pa najpozneje v  šestih (6) mesecih po prejemu dostave zadevnega Dela. Če nas o tem ne obvestite ustrezno in pravočasno, je naša odgovornost za nesporočene popravne ukrepe izključena. To ne vpliva na oddelek 10.
 

Uporaba Digitalnih proizvodov in Licenčne pogodbe za končne uporabnike

4.6 Naše Digitalne proizvode na splošno ponujamo na podlagi določenega časa trajanja licence in sicer za en (1) mesec ali dvanajst (12) mesecev, v skladu z Vašim naročilom ter pod pogojem, da ustrezno plačate licenčnine, zaračunane za Digitalni proizvod, ter strogo spoštujete te Pogoje, Licenčno pogodbo za končnega uporabnika, ki je na voljo na zadevnih straneh, namenjenih Digitalnim proizvodom, in jo je treba sprejeti za uporabo Digitalnih proizvodov, ter vse veljavne zakone. Vaša licenca za določeni čas za zadevni Digitalni proizvod bo samodejno prenehala na koncu obdobja trajanja. Lahko pa Digitalni proizvod po prosti presoji znova naročite v Trgovini, pod pogojem da je Digitalni proizvod še vedno na voljo.
 

Uporaba Storitev in pogoji uporabe storitev

4.7 Če ni v teh Pogojih ali zadevnih opisih Storitev določeno drugače ali če se nismo z Vami izrecno drugače dogovorili, Vam zagotovimo zadevno Storitev (tj. omejeno, neizključno, preklicno in neprenosljivo pravico do dostopa do Informacij o popravilu in vzdrževanju) za dogovorjeno število (1) imenovanega uporabnika v skladu z Vašim naročilom ter pod pogojem, da ustrezno plačate pristojbine, zaračunane za Storitve, ter strogo spoštujete te Pogoje in vse veljavne zakone.

4.8 Naše Storitve na splošno ponujamo na podlagi določenega časa trajanja storitve in sicer za en (1) mesec ali dvanajst (12) mesecev. Vaša zadevna Storitev za določeni čas trajanja bo samodejno prenehala na koncu obdobja trajanja. Lahko pa Storitev po prosti presoji znova naročite v Trgovini, pod pogojem da je Storitev še vedno na voljo. 

4.9 Priznavate naslednje omejitve in se z njimi strinjate ter jamčite, da ne boste nobene tretje osebe spodbujali k njihovi kršitvi ali jim to omogočili:

 1. brez naše predhodne odobritve ne smete razširjati, prodajati, oddajati v najem ali drugače izdajati licenc ali podlicenc za Storitve;
 2. Storitev ne smete uporabljati z več uporabniki, kot Vam je dovoljeno;
 3. Storitev ne smete uporabljati za nezakonite namene ali na način, s katerim bi se lahko kršili ti Pogoji ali kateri koli veljavni zakon;
 4. zlonamerne programske opreme, okvar ali drugih škodljivih elementov ali katerih koli drugih elementov, ki bi lahko ogrozili Storitve ali katere koli druge proizvode in/ali storitve, ki jih da na voljo Miele, ne smete prenesti na strežnike ali omrežja, povezana s katerimi koli proizvodi in/ali storitvami, ki jih da na voljo Miele;
 5. Storitev ne smete prevajati, razdružiti, kopirati, na njih ne smete uporabiti obratnega inženiringa, ne smete ustvariti izpeljanih del ali jih drugače spremeniti, razen če Vam je to izrecno dovoljeno v skladu z veljavno obvezno zakonodajo.
   

5. Aktivacija Digitalnih proizvodov in Storitev

Ko Vam bomo potrdili Vaše naročilo, bosta Digitalni proizvod in/ali Storitev aktivirana za Vašo uporabo. Glede naših Digitalnih proizvodov boste dobili povezavo, kjer Vam bodo na voljo in od koder boste lahko prenesli datoteke za namestitev za zadevni Digitalni proizvod.
 

6. Pogoji in dobavni roki za Dele

6.1 Dostavo izvedejo naši zunanji partnerji za dostavo. Dobavni roki za posamezne Dele so navedeni na strani za preverjanje.

6.2 Dele bomo odpremili po potrditvi Vašega naročila. Dobavni rok začne teči od prvega delovnega dne po potrditvi vašega naročila.

6.3 Dostavljamo samo znotraj Slovenije. 

6.4 Če nas pri izvedbi naročila ovirajo stavka, izprtje, višja sila, pomanjkanje delovne sile ne po naši krivdi, nepredvidene zamude na strani poddobaviteljev, ukrepi oblasti, nepredvidljiva dejanja tretjih oseb, ki ne delujejo v našem imenu, tehnične razmere zunaj našega nadzora ali kateri koli drugi nepredvidljivi dogodki, ki presegajo našo odgovornost, se za roke dobave šteje, da so bili podaljšani za čas trajanja ovire. O začetku in koncu vsake take ovire Vas bomo nemudoma obvestili. Če dobava zaradi ovire zamuja za več kot en mesec, lahko vi ali mi odstopimo od pogodbe v zvezi z Deli, na katere je vplivala zamuda pri dobavi.

6.5 Če v izjemnih primerih izdelek morda ne bo na zalogi, vas bomo o tem takoj obvestili in vam sporočili predvideni datum dostave ali predlagali dobavo primerljivega Dela. Če se z navedenim datumom dostave ne boste strinjali ali če ne boste želeli prejeti dostavo primerljivega Dela, bo nakup preklican in vrnili vam bomo vse že plačane zneske.
 

7. Cene ter način in pogoji plačila


7.1 Registracija in uporaba Trgovine ter nekaterih določenih Storitev sta brezplačni. 

7.2 Cene, ki so za naše Dele, Digitalne proizvode in plačljive storitve navedene na straneh za proizvode in storitve v Trgovini, so neto cene brez zakonsko določenega DDV-ja in brez stroškov dostave. Stroške dostave si lahko ogledate na strani za preverjanje; navedeni so poleg cen.

7.3 Cene, navedene za naše Digitalne proizvode in Storitve, so opredeljene kot enkratna plačila.

7.4 Izbirate lahko med naslednjimi načini plačila: Račun.

7.5 Če se odločite za plačilo po računu, boste po sklenitvi zadevne pogodbe prejeli račun. Računi zapadejo v plačilo v štirinajstih (14) dneh po prejemu računa. 

7.6 Zagotoviti morate veljavnost svojega izbranega načina plačila ter posodabljati svoje podatke za plačilo.

7.7 Plačilo lahko kompenzirate s terjatvami do nas, če so vaše protiterjatve zakonsko utemeljene ali če jim nihče ne nasprotuje. Plačila lahko kompenzirate s terjatvami do nas tudi, če uveljavljate obvestila o napakah ali protiterjatve iz iste nakupne pogodbe.
 

8. Varstvo osebnih podatkov

8.1 Pri obdelavi naročila sodelujemo z različnimi podjetji, ki so na primer zadolžena za obdelavo plačil in logistiko. Hkrati zagotavljamo, da tudi naši partnerji spoštujejo veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov.

8.2 Glede na izbrani način plačila bo plačilna transakcija za naročilo po potrebi izvedena s posredovanjem usposobljenega ponudnika storitve.

8.3 Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo v naši Izjavi o varstvu osebnih podatkov.
 

9. Pridržanje pravice do spremembe

Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo in/ali dopolnimo obseg svojih Digitalnih proizvodov in Storitev z učinkom za naprej za namen nadaljnjega razvoja svojih Digitalnih proizvodov in Storitev ter iz varnostnih razlogov, razen če je to za Vas nerazumno. O vsaki spremembi naših Digitalnih proizvodov in Storitev Vas bomo pravočasno obvestili po elektronski pošti ali v Trgovini, če in kolikor bo sprememba pomembno vplivala na obseg našega Digitalnega proizvoda in/ali Storitve. 
 

10. Omejitev odgovornosti

MIELE JE BREZ OMEJITEV ODGOVOREN ZA ŠKODO, POVZROČENO NAMENOMA, ZARADI HUDE MALOMARNOSTI ALI NAMERNE KRŠITVE, V SKLADU Z DOLOČBAMI SLOVENSKIH PREDPISOV O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE. V PRIMERU MANJŠE MALOMARNOSTI JE MIELE BREZ OMEJITVE ODGOVOREN SAMO ZA ŠKODO, POVZROČENO ŽIVLJENJU, ZDRAVJU ALI ZA TELESNO POŠKODBO. V VSEH DRUGIH PRIMERIH MANJŠE MALOMARNOSTI JE MIELE ODGOVOREN, KADAR MIELE KRŠI OBVEZNOST, KI JE BISTVENA ZA PRAVILNO IZVAJANJE TEH POGOJEV IN KATEREGA KOLI NADALJNJEGA DOGOVORA, SKLENJENEGA V SKLADU S TEMI POGOJI, NA KATEREGA SE SKLICUJETE ALI SE LAHKO SKLICUJETE – V TAKEM PRIMERU JE MIELEVA ODGOVORNOST DO VAS OMEJENA NA ZNAČILNO PREDVIDLJIVO ŠKODO V SKLADU S TEMI POGOJI. DODATNI ZAHTEVKI ZA ŠKODO, POVZROČENO Z MANJŠJO MALOMARNOSTJO, SO IZKLJUČENI.
 

11. Ločljivost

Vsak odstavek teh Pogojev se uporablja ločeno. Če katero koli sodišče ali pristojni organ odloči, da je kateri koli od njih nezakonit, drugi odstavki ostanejo v celoti veljavni in učinkujejo še naprej.
 

12. Pravo, ki se uporablja

Uporablja se pravo Republike Slovenije razen Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za vse spore, ki izhajajo iz teh Pogojev ali v zvezi z njimi, so pristojna izključno sodišča, pristojna za družbo MIELE Trgovina in servis d.o.o..

EULA za poklicnega serviserja